Regulamin

LIPUT TRANS JERZY LIPUT
Górna 15
59-600 Lwówek Śląski
31.07.2014r.

Regulamin

§ 1.

Podstawa prawna
 1. Regulamin firmy Liput Trans Jerzy Liput ustalono na podstawie upoważnienia z art. 4. ustawy z dnia 15 listopada 1984r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn. zm. ).
 2.  W regulaminie określono warunki obsługi podróżnych, odpraw, a także zarobkowego przewozu osób oraz bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 3. Regulamin ma zastosowanie do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym i zakresem obejmuje przewozy regularne oraz przewozy okazjonalne.
 4. Uregulowania zawarte w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.) oraz przepisami wykonawczymi, dotyczącymi tej ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 2.

Definicje

Znaczenie określeń używanych w niniejszym regulaminie:

 • przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu odbywający się w określonych odstępach czasu i przebiegający określonymi trasami, na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
 • przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny w odniesieniu do określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób;
 • przewóz okazjonalny – przewóz osób nie stanowiący przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego;
 • pojazd – pojazd samochodowy (np. autobus lub bus), którym wykonywany jest przewóz,
 • bagaż – zbiór rzeczy lub wyodrębniona rzecz, która stanowi własność prywatną, towarzyszącą Pasażerowi (albo załodze pojazdu) podczas przewozu ( dotyczy zarówno rzeczy ujawnionych jak i nieujawnionych);
 • bilet – dokument transportowy, który upoważnia do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w wyznaczonym terminie i za określoną cenę za przejazd;
 • Liput Trans – Liput Trans Jerzy Liput z siedzibą w Lwówku Śląskim, przy ul. Górnej 15
 • firmy partnerskie – krajowi i zagraniczni przewoźnicy, którym Liput Trans powierzył zgodnie z
  z art. 5. prawa przewozowego wykonywanie przewozu, obsługujący przewóz na trasach, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach umieszczonych w pojazdach;
 • cennik – wykaz cen brutto za wykonanie usługi przewozu na określonych trasach, wyrażony w walucie polski złoty
 • pasażer – osoba fizyczna, aktualnie przewożona, bądź mająca być przewieziona na podstawie ważnego biletu;
 • przewoźnik – firma Liput Trans, wykonująca przewóz na podstawie certyfikatu
  na wykonywanie przewozów osób lub w imieniu której przewozy wykonywane są przez firmy partnerskie;
 • przewóz –  usługa transportowa, wykonywana na zasadach międzynarodowych przewozów regularnych, regularnych specjalnych i okazjonalnych, realizowana przez przewoźnika;
 • umowa na przewóz – umowa, która zostaje zawarta pomiędzy przewoźnikiem i pasażerem, poprzez zakup biletu lub zawarcie ustnej umowy, która zobowiązuje przewoźnika do dokonania
  przewozu pasażera zgodnie z cennikiem,  rozkładem jazdy i Regulaminem Liput Trans Jerzy Liput, ul. Górna 15,  59-600 Lwówek Śląski

§ 3.

Zawarcie umowy przewozu i bilet
 1. Wszystkie przewozy drogowe Przewoźnik wykonuje samodzielnie lub przy udziale firm partnerskich.
 2. Zawarcie umowy przewozu wymaga nabycia przez pasażera odpowiedniego biletu na przejazd przed rozpoczęciem przewozu
 3. Zakup biletu oznacza równoczesne przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu  oraz zawarcie umowy na przewóz, w której stronami są pasażer oraz przewoźnik, zgodnie z danymi zamieszczonymi na bilecie.
 4. Osoba nabywająca bilet zobowiązana jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie
 5. O ile nie ustalono inaczej, cena biletu zostaje określana na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży. Odpłatność za bilet może być uiszczona w euro na podstawie kursu ustalonego przez przewoźnika.
 6. Każdy bilet jest dokumentem imiennym, dlatego nie można go odstąpić innej osobie bez dokonania w treści biletu zmiany jego właściciela. Zmianę taką, przed rozpoczęciem podróży, może wykonać osoba reprezentująca przewoźnika
 7. Każda zmiana w bilecie powinna zostać opatrzona pieczęcią i podpisem osoby reprezentującej przewoźnika. Zmiany w bilecie, które nie zostały potwierdzone przez osobę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu.
 8. Nie wystawia się duplikatów biletów, również  w następujących przypadkach: zniszczenia biletu w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), zagubienia, kradzieży, itd.
 9. Nie zwraca się należności za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu, a także za bilety zgubione lub skradzione.
 10. Nie zwraca się należności pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania.
 11. Przewóz uważa się za rozpoczęty w momencie,  kiedy pojazd, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.
 12. Umowa przewozu, która może zostać zawarta z naruszeniem przez podróżnego warunków, o których mowa w § 3. ust. 2 – tzn. bez uprzedniego zakupu biletu, a tylko przez samo zajęcie miejsca w pojeździe – stanie się wiążąca w momencie, kiedy pasażer uiści należność za przewóz według obowiązującego cennika, powiększoną o opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu.
§ 4.
Ograniczenia przewozu

1. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wykonania przewozu kiedy zajdą okoliczności, które uniemożliwiają przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, m.in. gdy:

 • pasażer nie stosuje się do przepisów przewozowych,
 • ze względu na przedmiot przewozu nie istnieją możliwości jego wykonania z użyciem posiadanych środków i urządzeń transportowych,
 • przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, którego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost pasażera na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • w innych przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu pasażera, jeśli ten:

 • nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie;
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem środków odurzających;
 • wykazuje objawy wskazujące, że jest chory, a skutki tej choroby mogą stanowić zagrożenie dla pozostałych pasażerów;
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów;
 • nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych lub nie dostał zgody na wjazd do danego kraju od władz imigracyjnych;
 • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych i międzynarodowych,
 • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej niż standardowa odprawy granicznej i przez to mogą spowodować opóźnienie w odprawie pojazdu na granicy.

3. Przewoźnik może odmówić przewozu pasażera, który nie posiada ważnego biletu na przejazd,
dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy lub innego koniecznego dokumentu,
upoważniającego do przewozu.
4. Przewoźnik zastrzega sobie również prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu pasażera, co do którego zaistniało uzasadnione podejrzenie, że wszedł w jego posiadanie w sposób niezgodny z prawem.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie przewozu przewoźnik podejmie wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia zastępczego środka transportu.
6.  Przewoźnik dodatkowo nie ubezpiecza pasażera na czas jego podróży. W tym czasie pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika.
Wszystkie zdarzenia w czasie przewozu, które mogą  spowodować jakiekolwiek szkody, powstałe  poza pojazdem nie są objęte ubezpieczeniem przewoźnika.

§ 5.

Zasady rezerwacji i zapłaty za przejazd

1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej:

 • na 48 godzin przed planowaną datą wyjazdu za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej przewoźnika,
 • na 24 godziny przed planowaną datą wyjazdu telefonicznie, pod numerami podanymi w tym celu na stronie internetowej przewoźnika,

2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:

 • przelewu za pośrednictwem banku internetowego,
 • wpłaty gotówki za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej,
 • wpłaty gotówki w biurze przewoźnika,
 • wpłaty gotówki kierowcy. pojazdu

3. Przewoźnik potwierdza każdą rezerwację przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną
(e-mail), bądź telefonicznie przy użyciu funkcji sms, po odnotowaniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej rezerwacja potwierdzana zostanie po stwierdzeniu wpływu środków na rachunek bankowy przewoźnika.
4. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji.
5. Przewoźnik zastrzega, iż niepotwierdzona przez niego rezerwacja nie daje pasażerowi prawa do jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zawarcia umowy przewozu.
6. Rezerwacja telefoniczna nie podlega reklamacji.

§ 6

Zmiany i odstąpienie od umowy

1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy:

 • w terminie do 72 godzin przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik zwróci pasażerowi opłatę uiszczoną  za przejazd, pomniejszoną o odstępne w wysokości 30% opłaty za usługę przewozową.
 • w terminie 72-24 godzin przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik zwróci pasażerowi 30% opłaty za usługę przewozową
 • w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik opłaty za przejazd nie zwraca

3. Pasażer może dokonywać zmian umowy w zakresie:

 • terminu odjazdu,
 • miejsca przeznaczenia,
 • danych osobowych pasażera.

4. Każdą zmianę umowy określoną w ust. 3 traktuje się jako odstąpienie od dotychczasowej umowy i zawarcie nowej. § 6. ust. 2 . stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, w którym w miejsce dotychczasowego pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 48 godzin przed planowaną datą  wyjazdu.
6. Możliwości dokonywania zmian w rezerwacji mogą zostać dodatkowo ograniczone przez specjalne warunki oferty, w której zakupiono bilet.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2.

§ 7.

Bagaż

1. Jako standardowy bagaż dopuszcza się dwie torby, pod warunkiem, że nie są to przedmioty określone w § 7. ust.3 niniejszego regulaminu.
2. Pasażer może mieć przy sobie w czasie podróży bagaż podręczny, o ile nie będzie on utrudniał  podróży innym pasażerom.
3. Z przewozu wyłączone są:

 •  przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa transportu lub możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, a także narażać pasażerów na niedogodności,
 • przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów,
 • zwierzęta,
 • zwłoki, a także szczątki zwłok ludzkich.

4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 2. lub 3., jak również bagażu o nietypowych wymiarach, masie. lub innych właściwościach.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza § 7. ust. 2. i 3. niniejszego regulaminu.
6. Bagaż powinien zostać odebrany przez pasażera niezwłocznie po dotarciu do docelowego miejsca podróży.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż pozostawiony w pojeździe.

§ 8.

Obowiązki pasażera

1. Pasażer powinien stosować się do wszystkich, związanych z podróżą wymagań oraz
przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne, uprawniające do odbycia podróży.
2. Kierowca wykonujący przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego
zawartość może być niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontrola bagażu dokonywana jest w obecności pasażera.
3. W przypadku, gdy pasażer odmówi okazania dokumentów wskazanych w § 8. ust. 1. lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu straci możliwość odbycia podróży. W takim też przypadku nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za przejazd.
4. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd.
5. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów upoważniających do podróży oraz przekraczania granic, o których mowa w niniejszym regulaminie.
6. Osoby w wieku do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, ale muszą posiadać wystawione przez
rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej
(formularz dostępny na naszej stronie internetowej i u kierowcy)
W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwo od zasady opisanej w niniejszym punkcie.
7. Pasażer posiadający potwierdzoną rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu, a w przypadku przewozów okazjonalnych w miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem
na co najmniej 15 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. Po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek niezwłocznie zapiąć pasy bezpieczeństwa.
8. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać rozwagę oraz ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, nie może wyrzucać przez drzwi lub okna jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać do pojazdu lub wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
10. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób, który utrudnia pracę kierowcy lub jest uciążliwy dla innych podróżnych.
11. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.

§ 9.
Przewozy okazjonalne

1. Podczas dokonywania rezerwacji na przewóz okazjonalny osoba rezerwująca zobowiązana jest  podać następujące dane:

 •   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu osoby zamawiającej
 • datę i trasę przewozu,

W przypadku przewozów na lotnisko należy podać również miejsce i proponowaną godzinę odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu, zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych,
W przypadku przewozów z lotniska: należy podać również lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu, zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz docelowe miejsce przewozu,
Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu oraz innych danych należy do pasażera.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez pasażera błędnych danych.

 •  inne informacje, które w konkretnej sytuacji zostaną przez strony uznane za istotne.

§ 10.

Aktualne cenniki:
 • http://liputtrans.pl/cennik-niemcy/,
 • http://liputtrans.pl/cennik-holandia-belgia/

1. Indywidualna imienna karta rabatowa wystawiana jest dla konkretnego pasażera.
2. Ważna karta rabatowa powinna zostać podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem
pasażera i czytelnym podpisem kierowcy oraz zawierać datę przejazdu.
3. Termin ważności karty obowiązuje do 10 miesięcy od daty pierwszego podpisu.
4. Kwotę rabatu należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 5
0, poz. 601 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964.nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 31.07.2014r.

Busy Niemcy Holandia Belgia